JIJ
IK
WIJ
hebt een hulpvraag
kan je helpen
doen het samen
JIJ
IK
WIJ
hebt een hulpvraag
kan je helpen
doen het samen

Download de PDF

De algemene voorwaarden van Jotan Zorg zijn beschikbaar op deze pagina. Overigens heeft u de optie om via de downloadbutton de algemene voorwaarden te downloaden in PDF-format.

button-download-pdf

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • opdrachtnemer: Jotan Zorg. Deze algemene voorwaarden gebruikt voor het: aanbieden van diensten;
  • opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;
  • diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde diensten waaronder ondersteuning bij verpleging, behandeling, begeleiding en, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en zorgovereenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
2. Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen;
3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever;
4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Offertes